Bài 10. AMINO AXIT


3.11.Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chấtCH3-CH-COOH?           |          NH2A. Axit 2-aminopropanoic         B. Axit α-aminopropionic.C. Anilin.                                  D. Alanin.3.12. Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH...
Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy...
Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô...
Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ. Hãy viết các công thức cấu tạo mà muối A có thể có,...