Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-  Cường độ và quang phổ của ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp, quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và xanh tím.-  Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ C02...
Đề bàiQuan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 bằng 0,01 và 0,32?Lời giải chi tiết Khi nồng độ CO2 tăng từ 0,01...
Đề bàiQuan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không?Lời giải chi tiếtSự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 không giống...
Đề bàiNước có vai trò gì đổi với quang hợp?Lời giải chi tiết Nước là vai trò  quan trọng đối với quang hợp:- Nước là là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.- Nước...
Đề bàiCường độ ánh sáng  ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?Lời giải chi tiếtSự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2.Khi nồng độ CO2 thấp, tăng cường độ ánh...
Đề bàiVai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.Lời giải chi tiết- Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường...
Đề bàiTrình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?Lời giải chi tiếtNhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.Ở nhiệt độ thấp làm giảm hoạt tính enzyme => cường độ quang hợp giảm.Ở...
Đề bàiCho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.Lời giải chi tiếtFe tham gia vào quá trình tổng hợp poclirin nhân diệp lục.Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân...