Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hìn…


I. Chuẩn bị- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy- SGK, vở ghi.II. Nội dung1. Đọc khung tên.2. Đọc hình biểu diễn.3. Đọc kích thước.4. Đọc yêu cầu kĩ thuật.5. Tổng hợp.III. Các bước tiến hành - Cần nắm vững cách...