Bài 10. Các nước Tây Âu


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đãQuốc hữu hoá các xí nghiệpthực hiện cải cách ruộng...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau: 1. [ ] Trong những năm 1948-1951, nền kinh tế các nước Tây Âu được khôi phục nhưng ngày cang lệ thuộc vào Mĩ.2. [...
Hãy nối các thông tin ở cột  A với cột B cho phù hợpA B1. Từ năm 1948 đến năm 1951 a, Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập.2. Tháng 4-1949 b, Thực hiện kế hoạch Mác-san của Mĩ.3. Tháng...
Các sự kiện dưới đây, sự kiện nào nằm trong quá trình hình thành Liên minh châu Âu?A. Năm 1946, 16 nước Châu Âu nhận viện trợ kinh tế của Mĩ B. Sự ra đời của “ Cộng Đồng than-...
Tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đến các nước Tây Âu như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Tây Âu:Kinh tế:Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX– Sự phát triển:Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Âu...
Vì sao có xu hướng liên kết khu vực giữa các nước Tây Âu?Hướng dẫn làm bài:Các nước đó có chế độ tài chính giống nhau, xu hướng xã hội giống nhau, sự ổn định và ý thức chính trị...