Bài 10: Cấu trúc lặp


1. Lặp- Cấu trúc lặp là một điều khiển thực hiện công việc lặp đi lập lại khi chưa đủ số lần lặp hoặc khi một điều kiện nào đó còn đúng.- Quá trình lặp không thể dừng được gọi...