Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức


Làm tính chia:a. \({x^2}yz:xyz\)b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\)Giải:a. \({x^2}yz:xyz\) \( = \left( {{x^2}:x} \right)\left( {y:y} \right)\left( {z:z} \right) = x\)b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\) \( = \left( {{x^3}:{x^3}} \right)\left( {{y^4}:y} \right) = {y^3}\)
Làm tính chia:a. \({\left( {x + y} \right)^2}:\left( {x + y} \right)\)b. \({\left( {x - y} \right)^5}:{\left( {y - x} \right)^4}\)c. \({\left( {x - y + z} \right)^4}:{\left( {x - y + z} \right)^3}\)Giải:a. \({\left( {x + y} \right)^2}:\left( {x...
Làm tính chia:a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\)b. \(5{a^3}b:\left( { - 2{a^2}b} \right)\)c. \(27{x^4}{y^2}z:9{x^4}y\)Giải:a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\) \( = \left( {18:6} \right)\left( {{x^2}:x} \right)\left( {{y^2}:y} \right)(z:z) = 3xy\)b. \(5{a^3}b:\left( { - 2{a^2}b} \right)\) \( = 5:\left( { - 2} \right)\left( {{a^3}:{a^2}} \right)\left( {b:b} \right) =  - {5...
Tìm số tự nhiên n để mỗi phép chia sau là phép chia hết:a. \({x^4}:{x^n}\)b. \({x^n}:{x^3}\)c. \(5{x^n}{y^3}:4{x^2}{y^2}\)d. \({x^n}{y^{n + 1}}:{x^2}{y^5}\)Giải:a. \({x^4}:{x^n}\) \( = {x^{4 - n}}\)  là phép chia hết nên \(4 - n \ge 0 \Rightarrow 0 \le n...
Tính giá trị của biểu thức sau:\({\left( { - {x^2}{y^5}} \right)^2}:\left( { - {x^2}{y^5}} \right)\) tại \(x = {1 \over 2}\) và \(y =  - 1\)Giải: \({\left( { - {x^2}{y^5}} \right)^2}:\left( { - {x^2}{y^5}} \right)\) \( =  - {x^2}{y^5}\)Thay \(x...
Làm tính chia:a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\)b. \({\left( { - {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { - x{y^2}z} \right)^3}\)Giải:a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\) \( = {\left( {{5 \over 7}{x^2}y:{1 \over 7}xy} \right)^3} =...
Tính giá trị của biểu thức:\( - {\left( {{x^7}{y^5}z} \right)^2}:{\left( { - x{y^3}z} \right)^2}\) tại \(x = 1;y =  - 10;z = 101\)Giải: \( - {\left( {{x^7}{y^5}z} \right)^2}:{\left( { - x{y^3}z} \right)^2}\)\( =  - {\left( {{x^7}{y^5}z:x{y^3}z} \right)^2} =  - {\left(...