Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức


A. Kiến thức cơ bản:1. Đơn thức chia hết cho đơn thức: Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A...
Đề bài Làm tính chiaa) x3 : x2;b) 15x7 : 3x2;c) 20x5 : 12x.Lời giải chi tiếta) x3 : x2 = x(3 - 2) = x1 = xb) 15x7 : 3x2 = (15: 3).(x7 : x2 )= 5.x(7-2) = 5x5c) 20x5 : 12x = (20: 12). (x5 : x) = \({5 \over 3}\).x(5-1) = \({5 \over 3}\).x4 
Đề bàiLàm tính chiaa) \({5^3}:{( - 5)^2}\);             b) \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{5}\): \(\left ( \frac{3}{4} \right )^{3}\)           c) \({( - 12)^3}:{8^3}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\)Lời...
Đề bàiLàm tính chia:a) \({x^{10}}:{( - x)^8}\);                     b) \({( - x)^5}:{( - x)^3}\);           c) \({( - y)^5}:{( - y)^4}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\).Lời giải chi tiếta) \({x^{10}}:{( - x)^8} = {x^{10}}:{x^8} = {x^{10...
Đề bàiLàm tính chia:a) \(5{x^2}{y^4}:10{x^2}y\);                    b) \({3 \over 4}{x^3}{y^3}:\left( { - {1 \over 2}{x^2}{y^2}} \right)\);                  c) \({( - xy)^{10}}:{( - xy)^5}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thức:Muốn chia đơn thức A cho đơn...
Đề bàiTính giá trị của biểu thức \(15{x^4}{y^3}{z^2}:5x{y^2}{z^2}\) với \(x = 2, y = -10, z = 2004\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng qui tắc chia đơn thức cho đơn thúc để rút gọn biểu thức đã cho.- Thay...
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a) \(\left( {9{a^2}{b^2}{c^2}} \right):\left( { - 3a{b^2}{c^2}} \right)\)b) \({\left( {4{a^3}{b^2}} \right)^3}:{\left( {2{a^2}b} \right)^2}\)c) \({\left( { - {x^2}{y^3}z} \right)^4}:\left( {xyz} \right).\)Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: \(A = {\left( { - xy{z^2}} \right)^5}:{\left( {...
Đề bàiBài 1.Làm tính chia:a) \( - 64xy:\left( { - 4x} \right)\)b) \( - 6{a^3}{b^2}c:\left( { - 2{a^2}bc} \right)\)c) \({\left( { - 9{a^2}b} \right)^3}:{\left( {3ab} \right)^2}.\)Bài 2. Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:a) \(5{x^4}:{6^n}\)b)...
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a) \({\left( { - {x^2}{y^5}} \right)^3}:{\left( {2{x^2}y} \right)^2}\)b) \( - {1 \over 3}{m^3}{n^2}{p^2}:\left( {{2 \over 3}{m^2}{n^2}p} \right)\)c) \({\left( { - 4{a^3}{b^2}} \right)^2}:{\left( {8{a^2}b} \right)^2}\) Bài 2.Tính giá trị của biểu thức: \(- {3 \over 4}{a^5}{b^3}{c^2}:\left( { -...