Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ


Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?Trả lời:Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố:- Về mặt cấu trúc- Về mặt thao tác trên...
Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệTrả lời:Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ- Cơ sở dữ liệu quan hệ- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-...
Những tiêu chí nào giúp ta chọn khóa chính cho bảng? Hãy cho ví dụ và giải thíchTrả lời:Có hai tiêu chí phải đồng thời được thỏa khi chọn khóa chính cho bảng:- Nó là khóa.- Số thuộc tính là...