Bài 10. Đặc trưng vật lý của âm


10.1 Hãy chọn phát biểu đúng. Người có thể nghe được âm có tần sốA. từ 16 Hz đến 20 000 Hz.              B. Từ thấp tới cao              C....
10.2.   Chỉ ra phát biểu sai.Âm LA của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể có cùngA. tần số.                                  ...
10.9. Một âm có cường độ 10 w/m2 sẽ gây ra nhức tai. Giả sử một nguồn âm kích thước nhỏ s đặt cách tai một khoảng d = 1 m.a)  Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai,...
10.10. Loa của một máy thu thanh gia đình có công suất âm thanh P = 1 W khi mở to hết công suất.a) Tính mức cường độ âm do loa đó tạo ra tại một điểm ở trước máy...
10.11. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.a) Tính khoảng cách...
10.12. Trong một cuộc thí nghiêm nhằm xáq định tốc độ âm trong không, khí, có hai nhóm nhà vật lí ở cách nhau 18 612 m. Mỗi nhóm luân phiên bắn một phát đại bác, để nhóm kia đo...
10.13.Giả sử tốc độ âm trong không khí là 333 m/s. Một tia chớp loé ra ở cách một khoảng l, và thời gian từ lúc chớp loé đến lúc nghe thấy tiếng sấm là t.a) Tìm hệ thức liên...