Bài 10. Dao động tắt dần và dao động duy trì


Bài 1. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đãA. Làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động.B. Tác dụng của ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật...
Bài 2. Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một...