Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?


Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?Lời giải:Hệ điều hành là một phần mềm. Đó là phần mềm hệ thống, là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy...
Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụngLời giải:Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là các chương trình tổ chức...
Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?Lời giải:Nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính:* Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.Đây là nhiệm vụ quan...
Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?Lời giải:Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.Lời giải:Các tài nguyên của máy tính, đó là tất cả các thiết bị phần cứng (màn hình, máy in, bàn phím,ram, card màn hình, chuột,.........
Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?Lời giải:Nếu máy tính không có hệ điều hành thì nó không thể hoạt động được bời vì hệ điổi hành là...