Bài 10: Hóa trị


Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp chọn trong khungHóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử"Hoá trị là con số...
Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như...
Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau:HCl ; H2O ; NH3; CH4.Trả lời
Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết s hoá trị II:K2S ; MgS ; Cr2S3 ; CS2.Trả lờiGợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách...
Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II:Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3 ; Li­2CO3.Trả lờiGiả sử hóa trị của Ba là...
Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố như sau:P(III) và H ;          P(V) và O ;Fe(III) và Br(I) ; Ca và N(III).Trả lời Gợi ý làm nhanh các bài tập lập công thức hoá học dạng...
Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:Ba và nhóm (OH);            AI và nhóm (NO3).Cu(II) và nhóm (CO3);      Na và nhóm (PO4)(III)Trả lờiBa(OH)2 ; Al(NO3)3 ; CuCO3 ;...
a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là II và III, hãy chọn những công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây:(1) CrSO4 ;           (2) Cr2S04 ;         (3) CrO ;               (4) CrO2(5)...
Người ta xác định được rằng, nguyên tố silic (Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hiđro.Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.Xác định hoá trị của silic trong...
Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.Viết công thức hoá học và tính...