Bài 10. Hóa trị – Hóa học 8


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử): là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H được chọn làm...
Đề bàia) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?Lời giải chi...
Đề bàiHãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:a) \(KH, H_2S, CH_4\).b) \(FeO, Ag_2O, NO_2\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào quy tắc hóa trị để xác định hóa trị của các nguyên...
Đề bàia) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm thí dụ.b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm...
Đề bàia) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I:ZnCl2, CuCl, AlCl3.b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng quy tắc hóa...
Đề bàia) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau:P(III) và H; C(IV) và S(II); Fe(III) và O.b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và...
Đề bàiMột số công thức hoá học viết như sau:MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và...
Đề bàiHãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây:NO, N2O3, N2O, NO2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào quy tắc hóa trị để lập công...
Đề bàia) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42, 43).b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:A. BaPO4         ...