Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Để khôi phục kinh tế sau cuộc nội chiến, tháng 3-1921 Lê-nin và Đảng Bônsêvích đãA. ban hành sắc lệnh hoà bình...
BÀI TẬP 2: Điền thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung lịch sử về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941.Thời gianNội dung sự kiện Thời kì thực...
BÀI TẬP 3: Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai về nội dung Chính sách kinh tế mới do Lê-nin khở xướng.  Chính sách này quy định sẽ trưng thu lương...
BÀI TẬP 4: Từ năm 1917 đến năm 1925, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện chủ trương, biện pháp gì để xây dựng và củng cố Chính quyến Xô viết, bảo vệ thành quả cách mạng?Trả lời: Lê-nin và Đảng Bônsêvích...
BÀI TẬP 5: Hãy nêu những biến đổi lớn vế các lĩnh vực của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.Trả lời:        Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã...
BÀI TẬP 6*: Hãy nêu những nét lớn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941.Trả lời:-  Sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông...
BÀI TẬP 7: Trình bày những nét chính vế quan hệ ngoại giao của Liên Xô trong những năm 1922 - 1933.Trả lời:Quan hệ ngoại giao của Liên Xô những năm 1922-1923:- Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ...