Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên


a)   Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.Trả lời     ...
1. Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên? Vì sao?a) Vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng ;b) Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm...