Bài 10. Một số muối quan trọng


I. MUỐI NATRI CLORUA NaCl1. Trạng thái tự nhiênNatri clorua có trong nước biển. Cho nước biển bay hơi, ta được chất rắn là hỗn hợp của nhiều muối, thành phần chính là NaCl (trong 1m3 nước biển có hòa...
Đề bàiCó những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của...
Đề bàiHai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết hai dung dịch chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh họa bằng các phương trình hóa học.Phương pháp giải -...
Đề bàia) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn).b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên có nhiều ứng dụng quan trọng:-Khí clo dùng để: 1)…, 2)…, 3)…-Khí hidro dùng...
Đề bàiDung dịch \(NaOH\) có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).a) Dung dịch \(K_2SO_4\) và dung...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.a) Viết các phương trình hóa học đối với mỗi chất.b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích...