Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa


Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?Gợi ý làm bài:Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:-         Nền dân chủ xã hội...
Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.Gợi ý làm bài:Những nội dung cơ bản của dân chủ:-         Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế:+...
Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?Gợi ý làm bài:-         Không mâu thuẫn với nhau-         Vì dân chủ không phải muốn làm...
Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?Gợi ý làm bài:-         Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo...
Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.Gợi ý làm bài: Thể hiện dân chủ: + Đi bầu cử (công dân từ đủ 18 tuổi trở lên) + Trước khi ban hành luật...
Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?Gợi ý làm bài:+ Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng+ Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường+...