Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu


Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của:a) (-225).8                      b) (-8).225                         c) 8.(-225)GiảiTa có: 225.8 = 1800a) (-225).8 = -1800      b) (-8).225 = -1800                 c) 8.(-225)= -1800
Thực hiện phép tính:a) (-7).8                         b) 6.(-4)               c) (-12).12                    d) 450.(-2)Giảia) (-7).8  = -56                            b) 6.(-4)   = -24                               c)...
Không làm phép tính hãy so sánh:a) (-34).4 với 0                 b) 25.(-7) với 25                c) (-9).5 với -9Giảia) Vì ( -34).4 là số nguyên âm nên (-34).4 < 0b) Vì 25.(-7) là số nguyên...
Tính giá trị của biểu thức, với x = -7; y = -5a) 4x - 3y ;                     b) x(y + 9) + 5xGiảia) 4x - 3y = 4.(-7) - 3.(-5)...
Tính tổng:a) S = 1 - 2 + 3 - 4 +... + 2009 - 2010 ;b) P = 0 - 2 + 4 - 6 +... + 2010 - 2012.Giảia) S = (1 - 2) + (3 - 4)...
Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho:a) 4(x - 8) < 0 ;                                                    b) -3(x - 2) < 0.Giảia) Chẳng hạn \(x \in \left\{ {7,6,5,4,3,...} \right\}\)Khi x < 8 thì x - 8 < 0 nên 4(x...
Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng x (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi...
Dự đoán giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?a) (-8).x = 72                              ...
Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = -5:a) x + x + x + x + x                                    b) x - 3 + x -3 + x – 3 + x - 3Giảia) Ta có:...
Tính giá trị của biểu thức: (12 – 17).x khi  x = 2, x =4, x= 6GiảiTa có: ( 12 – 17 ). x = ( -5).x          Với x = 2, ta có: ( -5 ).2 = - 10          Với...