Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu


A. Tóm tắt kiến thức:Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.Lưu ý: Tích của một...
Đề bài Hoàn thành phép tính:(-3). 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = …Lời giải chi tiết(-3). 4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -6 + ( - 3) + (-3) = -9 +( –...
Đề bàiEm có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối và về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?Lời giải chi tiết- Giá trị tuyệt đối của tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên dương-...
Đề bài Thực hiện phép tính:a) \((-5). 6\);               b) \(9. (-3)\);    c) \((-10). 11\);            d) \(150. (-4)\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác...
Đề bài Tính \(125. 4\). Từ đó suy ra kết quả của:a) \( (-125). 4 \)            b) \((-4). 125\);             c) \(4. (-125) \).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân...
Đề bàiSo sánh:a) \( (-67). 8 \) với \( 0\);                b) \(  15. (-3)\) với  \( 15 \);        c) \( (-7). 2 \) với \(  -7 \).Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi...
Đề bài Điền vào ô trống:x5-18 -25y-710-10 x. y  -180-1000 Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -"...
Đề bài Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết:a) \((-3).|x| = -9\)                  b) \((-3)^x= -27\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y biết \(x.y = -5\)Bài 3. So sánh: \((-3). 7\) và \(4....
Đề bàiBài 1. Tính: \(1.(-2).3. (-4).5. (-6).7. (-8).9. (-10)\)Bài 2. Viết tích sau dưới dạng lũy thừa: \(16. (-3)^4.(625)\)Bài 3. So sánh: \((-17).5\) và \((-17).(-5)\)Bài 4. Tìm số nguyên x, y, biết:a) \(x.y = 2\)b) \((x – 1)(y + 2)...
Đề bàiBài 1. So sánh: \((-13).3\) và \(14. (-3)\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \((x  - 1)(y + 1) = -2\)Bài 3.  Viết tiếp ba số trong dãy số sau:\(2; (-6); 18,...\)(mỗi số hạng sau là tích...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈ \mathbb Z\), biết: \(5.(2x+ 3) – 7 = 0\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y biết:a) \(x.(x + y) = 2 \)                    b) \((x –...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(2(x – 1) + 3(x – 2) = x – 4\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y. Biết: \(x.(x – y) = 5\).Bài 3. Tìm số nguyên a, biết \(a.(a –...
Đề bàiBài 1. Tìm số nguyên x, biết: \(x (x + 2) < 0\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \((x + 1)(y – 1) = -2\)Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(3(4 – x) – 2(...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x| = 2x – 6\)Bài 2. Tìm \(y ∈\mathbb Z\), biết: \(|2y – 4| < 2\).Lời giải chi tiếtBài 1. Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒ |x| ∈\mathbb N \)\(⇒ (2x – 6)...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho: \(| 4 – 2x| = 6\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(x.( x+ y) = 1\)Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\); biết: \(|2 – 2a| < 1\)Lời giải...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(4(2x + 7) – 3(3x – 2) = 24\)Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(xy = -1\) và \(x – y = -2\)Bài 3. Cho x ∈ Z, so...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \((x + 2)(3 – x) > 0\)Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, -1\}\) và tập hợp \(B = \{5, 6\}\). Viết tập hợp C gồm các phần tử x.y,...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(x^2 = 9\)Bài 2. Tìm \(x, y, z ∈\mathbb Z\), biết: \(x^2 + (y + 1)^2 =1\).Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có: \(9 = 3.3 = (-3).(-3) = (- 9). (-1) \)\(\,= 9.1 =...