Bài 10: Nitơ


Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường, là doA. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.B. nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ.C. trong phân tử \({N_2}\), mỗi nguyên tử nitơ còn một...
Nitơ có những đặc điểm về tính chất như sau:a) Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ khi có khả năng tạo hợp chất cộng hóa trị trong đó nitơ có số oxi hóa +5...
Nitơ phản ứng được tất cả các chất trong nhóm nào sau đây để tạo ra hợp chất khí?\(A.\,Li,Al,Mg;\,\,\,\,\,B.\,{H_2},{O_2};\,\,\,\,\,\,\,\)\(C.\,Li,{H_2},Al;\,\,\,\,\,\,D.\,{O_2},Ca,Mg.\)Giải:Chọn đáp án B
Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng khí sau: \({O_2},{N_2},{H_2}S\,và\,C{l_2}.\)Hãy phân biệt mỗi lọ đựng khí trên bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học (nếu có).Giải:Có thể phân biệt như sau:- Dùng...
Người ta thực hiện thí nghiệm sau: Nén hỗn hợp gồm 4 lít khí nitơ và 14 lít khí hiđro trong bình phản ứng ở nhiệt độ khoảng trên \({400^0}\), có chất xúc tác. Sau phản ứng thu được 16,4...