Bài 10: Phép nhân phân số


Làm tính nhân:a) \({\rm{}}{{ - 1} \over 3}.{5 \over 7} \);b) \({{ - 15} \over {16}}.{8 \over { - 25}}\);c) \({{ - 21} \over {24}}.{8 \over { - 14}}\)Giảia) \({\rm{}}{{ - 1} \over 3}.{5 \over 7} = {{ - 1.5}...
Tính:a) \({\rm{}}{{ - 5} \over {13}}.26\)                              b) \({\left( {{{ - 2} \over 7}} \right)^2}\)c) \(\left( {2 - {1 \over 2}} \right).\left( {{{ - 3} \over 4}...
Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân \(( - 20).{4 \over 5}\)Từ cách làm trên, em hãy điền các từ thích hợp vào câu sau:Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể:- Nhân...
Tính:a) \({\rm{}}{2 \over 3} + {1 \over 5}.{{10} \over 7}\)b) \({7 \over {12}} - {{27} \over 1}.{1 \over {18}}\)c) \(\left( {{{23} \over {41}} - {{15} \over {82}}} \right).{{41} \over {25}}\)d) \({\rm{}}\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right).\left( {{3...
Câu 10.1 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2\({5 \over {38}}\) là tích của hai phân số\(\left( A \right){{ - 5} \over 2}.{1 \over { - 19}};\)\(\left( B \right){{ - 5} \over {19}}.{1 \over 2};\)\(\left( C \right){5...
a) Cho hai phân số \({1 \over n}\) và \({1 \over {n + 1}}\left( {n \in Z,n > 0} \right)\). Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng hiệu của chúng.b) Áp dụng kết quả trên để tính giá...
Cho hai phân số \({a \over b}\) và phân số \({a \over c}\) có  b + c = a (a, b, c ∈ Z, b≠0, c≠0)Chứng tỏ rằng tích của hai phân số này bằng tổng của chúng. Thử lại với a = 8,...