Bài 10. Phép nhân phân số


Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau, nhân các mẫu với nhau:                  \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}.\)Lưu ý:a) Vì một số nguyên m được coi là phân số \(\frac{m}{1}\) nên           ...
Đề bài\(\eqalign{& a)\,\,{3 \over 4}.{5 \over 7} =... =...;  \cr & b)\,\,{3 \over {10}}.{{25} \over {42}} = {{3.25} \over {10.42}} = {{1.5} \over {2.14}} =... \cr} \)Lời giải chi tiết\(\eqalign{& a)\,\,{3 \over 4}.{5 \over 7} = {{3.5} \over {4.7}} =...
Đề bài\(\eqalign{& a)\,\,{{ - 5} \over {11}}.{4 \over {13}} =... =...;  \cr & b)\,\,{{ - 6} \over {35}}.{{ - 49} \over {54}} = {{\left( { - 6} \right).\left( { - 49} \right)} \over {35.54}} = {{\left( { - 1} \right).\left(...
Đề bàiNhân các phân số (rút gọn nếu có thể):a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3}\) ;                        b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9}\) ;                             c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7}\) ;d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24}\) ;        ...
Đề bài Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể được viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu số là số nguyên dương có một chữ số.Chẳng hạn:   \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}\). Hãy tìm cách viết khác.Lời giải chi tiếtTa có: 6 = 1. 6...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(x-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}.\frac{2}{3}\) ;                       b) \(\frac{x}{126}=\frac{-5}{9}.\frac{4}{7}\) ;Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)Lời...
Đề bàiĐố: Có những cặp phân số mà khi ta nhân chúng với nhau hoặc cộng chúng với nhau đều được cùng một kết quả.Chẳng hạn: Cặp phân số \(\frac{7}{3}\) và \(\frac{7}{4}\) có:                  \(\frac{7}{3}.\frac{7}{4}=\frac{7.7}{3.4}=\frac{49}{12}\)             ...