Bài 10: Photpho


2.28. Hãy chọn nửa câu ở cột (II) ghép với nửa câu ở cột (I) để được câu phù hợp:Cột (I)Cột (II)A. Nguyên tử photpho có...B. Nguyên tố photpho có...C. Nguyên tử photpho có phân lớp 3 d...D. Ở trên...
2.30. Xác định số oxi hoá của photpho trong các hợp chất và ion sau đây:PH3, \(P{O_4}^{3 - }\), \({H_2}P{O_4}^ - \), \(HP{O_4}^{2 - }\), P2O3, PCl5, HPO3, H4P2O7.Hướng dẫn trả lời:Số oxi hoá của photpho trong các hợp chất...
2.31. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:Hướng dẫn trả lời:(1) \(C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3Si{O_2} + 5C\)\(2P + 3CaSi{O_3} + 5CO\)X là P(2) \(2P + 3Ca\)\(C{a_3}{P_2}\)Y là \(C{a_3}{P_2}\)(3) \(C{a_3}{P_2} + 6HCl \to 3CaC{l_2} + 2P{H_3}\)(4) \(2P{H_3} + 4{O_2}\)\({P_2}{O_5} + 3{H_2}O\)Z...
2.32. Đốt cháy a gam photpho đỏ trong không khí lấy dư, rồi cho sản phẩm thu được vào 500 ml dung dịch \({H_3}P{O_4}\) 85% (D = 1,7 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nồng độ của dung dịch...