Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Bài 2.8 trang 14 SBT Hóa học 10 Nâng caoLàm thế nào để phân biệt các nguyên tố nhóm A và các nguyên tố nhóm B theo cấu tạo lớp vỏ nguyên tử?GiảiCác nguyên tố nhóm A là các nguyên...
Bài 2.9 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác nguyên tố nhóm A và nhóm B có cùng số thứ tự nhóm có đặc điểm gì giống và khác nhau? Lấy thí dụ nguyên tố C và Ti để...
Bài 2.10 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoVị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có liên hệ gì với cấu tạo lớp vỏ nguyên tử của các nguyên tố đó. Giải thích và nêu thí...
Bài 2.11 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho hai nguyên tố X và Y ở hai ô liên tiếp trong một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số proton bằng 27. Hãy viết cấu hình...
Bài 2.12 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoOxit cao nhất của một nguyên tố nhóm VIA chứa 60% oxi về khối lượng. Hãy xác định nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.GiảiCác...
Bài 2.13 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong chu kì 2 số electron lớp ngoài cùng thay đổi như thế nào?GiảiCác nguyên tố chu kì hai có electron được xếp vào lớp thứ 2 với hai phân lớp...
Bài 2.14 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử trong bảng tuần hoàn.GiảiKhi xếp các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì...
Bài 2.15 trang 15 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho hai nguyên tố hóa học có cấu hình electron nguyên tử là:+ Nguyên tử X: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}\)+ Nguyên tử Y: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}3{d^3}4{s^2}\)a) Hỏi chúng có ở trong một nhóm nguyên tố không?...