Bài 10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ c…


Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha)a)  Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính...
Đề bàiCho bảng số liệu:a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002.b) Dựa vào bảng số liệu...