Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng


A. Tóm tắt kiến thức:1.Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b. k.Kí hiệu a chia hết cho b bởi a \(\vdots\) bKí hiệu...
Đề bàia) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không?b) Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không? Lời giải chi tiếtTa có:a) Hai số...
Đề bàia) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?b) Viết hai số trong đó có một số không...
Đề bàiÁp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho \(8\) không:a) \(48 + 56\);                     b) \(80 + 17\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta \(\vdots\)...
Đề bàiÁp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho \(6\):a) \(54 - 36\);                   b) \(60 - 14\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta \(\vdots\) m và b \(\vdots\)...
Đề bàiÁp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho \(7\):a) \(35 + 49 + 210\);           b) \(42 + 50 + 140\);             c) \(560 + 18 + 3\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta \(\, \vdots \) m,...
Đề bài Điền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:CâuĐúngSaia)    \(134. 4 + 16\) chia hết cho \(4\).   b)    \(21. 8 + 17\) chia hết cho \(8\).   c)   \( 3.100 + 34\)...
Đề bàiCho tổng: \(A = 12 + 14 + 16 + x\) với \(x  ∈\mathbb N\). tìm \(x\) để:a) \(A\) chia hết cho \(2\);                               b) \(A\) không chia hết cho \(2\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta \(\, \vdots \) m,...
Đề bàiKhi chia số tự nhiên \(a\) cho \(12\), ta được số dư là \(8\). Hỏi số \(a\) có chia hết cho \(4\) không? Có chia hết cho \(6\) không?Phương pháp giải - Xem chi tiếta \(\, \vdots \) m,...
Đề bàiĐiền dấu "x" vào ô thích hợp trong các câu sau:CâuĐúngSaia)    Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho \(6\) thì tổng chia hết cho \(6\).   b)    Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho \(6\) thì...
Đề bài Gạch dưới số mà em chọn:a) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(3\) và \(b\) \(\vdots\) 3 thì tổng \(a + b\) chia hết cho \(6; 9; 3\).b) Nếu \(a\) \(\vdots\) \(2\) và \(b \) \(\vdots\) \(4\) thì tổng \(a + b\)...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3Bài 2. Số 215 + 424 có chia hết cho 2 không?Bài 3. Số 30.31....40 + 111 có chia hết cho...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng: Nếu \(\overline {ab}  + \overline {cd} \)chia hết cho 99 thì \(\overline {abcd} \) chia hết cho 99Bài 2. Số 65 – 92 có chia hết cho 3 không?Bài 3. Tìm chữ số x...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ \(\overline {ab}  + \overline {ba} \) chia hết cho 11Bài 2. Khi chia số tự nhiên a cho 9, ta được số dư là 6. Hỏi số a có chia hết cho 3 không?Lời giải...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng:Nếu \(\overline {abc}  + \overline {def} \) chia hết cho 37 thì \(\overline {abcdef} \) chia hết cho 37.Bài 2. Tìm chữ số x sao cho:\(18 + 27 + \overline {1x9} \) chia hết cho...
Đề bàiBài 1. Khi chia số tự nhiên n cho 12 được số dư là 9. Hỏi số n có chia hết cho 3 không? Có chia hết cho 6 không?Bài 2. Số \(11.21.31...91- 111\) có chia hết cho 3...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\) để \(A = 12 + 14 + 16x\) chia hết cho 2Bài 2. Chứng tỏ rằng tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3.Bài 3. Số \(2^{15} + 424\) có...
Đề bàiBài 1. Tìm \(x ∈ \mathbb N\) để \(A = 10 + 100 + 2010 + x\) không chia hết cho 2Bài 2. Chia số  tự nhiên n cho 111 có số dư là 74. Hỏi n có chia...