Bài 10 trang 190 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 10Chứng minh rằng với mọi số phức \(z \ne 1\), ta có: \(1 + z + {z^2} +... + {z^9} = {{{z^{10}} - 1} \over {z - 1}}\).GiảiTa có: \(\left( {1 + z + {z^2} +... + {z^9}} \right)\left( {z - 1} \right) = z + {z^2} +... +...

  Bài 10

  Chứng minh rằng với mọi số phức \(z \ne 1\), ta có: \(1 + z + {z^2} +… + {z^9} = {{{z^{10}} – 1} \over {z – 1}}\).

  Giải

  Ta có: \(\left( {1 + z + {z^2} +… + {z^9}} \right)\left( {z – 1} \right) = z + {z^2} +… + {z^{10}} – \left( {1 + z + {z^2} +… + {z^9}} \right) = {z^{10}} – 1\)

  Vì \(z \ne 1\) nên chia hai vế cho \(z – 1\) ta được: \(1 + z + {z^2} +… + {z^9} = {{{z^{10}} – 1} \over {z – 1}}\)