Bài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2


  Đề bàiBạn Linh đợi mẹ ở cổng trường. Khi gặp mẹ, Linh sực nhớ đến để quên cuốn sách Tài liệu Dạy – Học Toán 9 tập 2 ở trên lớp nên di chuyển từ cổng trường vào lớp trên quãng đường dài 60m, lấy sách rồi quay trở ra...

  Đề bài

  Bạn Linh đợi mẹ ở cổng trường. Khi gặp mẹ, Linh sực nhớ đến để quên cuốn sách Tài liệu Dạy – Học Toán 9 tập 2 ở trên lớp nên di chuyển từ cổng trường vào lớp trên quãng đường dài 60m, lấy sách rồi quay trở ra cổng trường gặp mẹ. Biết tốc độ khi đi vào nhanh hơn tốc độ khi ra là 0,5 m/giây và thời gian lúc chạy vào ngắn hơn lúc đi ra là 20 giây. Hãy tìm tốc độ lúc đi ra của bạn Linh.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 10 trang 30 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

  Gọi tốc độ đi vào và tốc độ đi ra lần lượt là là x và y (m/s) \(\left( {x;y > 0} \right)\).

  Vì tốc độ khi đi vào nhanh hơn tốc độ khi ra là 0,5 m/giây nên … (1)

  Thời gian lúc đi vào là … và thời gian lúc đi ra là …

  Do thời gian lúc chạy vào ngắn hơn lúc đi ra là 20 giây nên … (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}……………..\\……………..\end{array} \right.\)

  Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

  Kết luận:…………..

  Lời giải chi tiết

  Gọi tốc độ đi vào và tốc độ đi ra lần lượt là là x và y (m/s) \(\left( {x;y > 0} \right)\).

  Vì tốc độ khi đi vào nhanh hơn tốc độ khi ra là 0,5 m/giây nên \(x – y = 0,5\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Thời gian lúc đi vào là \(\dfrac{{60}}{x}\,\,\left( s \right)\) và thời gian lúc đi ra là \(\dfrac{{60}}{y}\,\,\left( s \right)\)

  Do thời gian lúc chạy vào ngắn hơn lúc đi ra là 20 giây nên \(\dfrac{{60}}{y} – \dfrac{{60}}{x} = 20 \Leftrightarrow \dfrac{3}{y} – \dfrac{3}{x} = 1\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x – y = 0,5\\\dfrac{3}{y} – \dfrac{3}{x} = 1\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 0,5\\\dfrac{3}{y} – \dfrac{3}{{y + 0,5}} = 1\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 0,5\\3y + 1,5 – 3y = {y^2} + 0,5y\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 0,5\\{y^2} + 0,5y – 1,5 = 0\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 0,5\\\left[ \begin{array}{l}y = 1\,\,\left( {tm} \right)\\y =  – 1,5\,\,\left( {ktm} \right)\end{array} \right.\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 1\\x = 1,5\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tốc độ lúc đi ra là 1m/s.