Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng


Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)GiảiTrung điểm I, K, H của đoạn CD, MN, RS như...
Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì \(CM = {{CA - CB} \over 2}\)GiảiVì M là trung điểm AB nên AM = BMVì M...
Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.GiảiVì C nằm giữa A và B nên AC + CB =...
Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN khi cho trước AB...
Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn...
Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB.GiảiCách 1: Vẽ đoạn AB = 5cmTrên tia AB đặt điểm I sao cho AI = 2,5cmVậy I là trung điểm của đoạn AB.Cách 2: Vẽ đoạn AB =...
Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng AB, BC, DB, DC rồi điền vào chỗ thiếu (…)                 AB = …….=   ……cm                 DB = ……= …….cmĐiểm B là trung điểm của ….. vì ………..Điểm...
Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB.b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB.c) Nếu MA...
Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm C sao cho AC = 11,2cm và B nằm giữa A, C. Vì sao điểm B là trung điểm của đoạn thẳng...
Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID.a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba...