Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng


1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB  thì: MA=MB=AB/2.
Đề bàiNếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm thế nào?Lời giải chi tiếtDùng sợi dây để “ chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau ta làm như sau:-...
Đề bài Trên tia \(Ox\), vẽ hai điểm \(A,B\) sao  cho \(OA=2 cm, OB = 4cm\).a) Điểm \(A\) có nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) không?b) So sánh \(OA\) và \(AB\).c) Điểm \(A\) có phải là trung điểm của đoạn...
Đề bàiCho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA=2 cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB= 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không? vì sao?Phương...
Đề bài Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường thẳng \(xx’, yy’.\) Trên \(xx’\) vẽ đoạn thẳng \(CD\) dài \(3cm\), trên \(yy’ \) vẽ đoạn thẳng \(EF\) dài \(5cm\) sao cho \(O\) là trung điẻm của mỗi đoạn thẳng ấy.Lời...
Đề bài Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của  đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong  các câu sau:a) IA=IB.b) AI+IB=AB.c) AI+IB=AB và IA=IB.d) IA=IB=AB/2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtI là...
Đề bàiCho hai đoạn thẳng \(AB\) dài \(6cm\). Gọi \(C\) là trung điểm của \(AB\). Lấy \(D\) và \(E\) là hai điểm thuộc đoạn thẳng \(AB\) sao cho \(AD=BE=2cm\). Vì sao \(C\) là trung điểm của \(DE\)?Phương pháp giải -...
Đề bàiĐo các đoạn thẳng \(AB, BC, CD, CA\) rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Điểm \(C\) là trung điểm của … vì…b) Điểm \(C\) không là trung điểm của … vì \(C\) không thuộc đoạn...
Đề bàiTrên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cma) Tính độ dài đoạn thẳng ABb) Gọi C là trung điểm của OB. Tính độ dài ACLời giải chi tiếta) A, B...
Đề bàiTrên tia Ox. Vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 6cma) Điểm A  có nằm giữa O và B không?b) So sánh OA và ABc) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng...
Đề bàiTrên tia Ox vẽ hai điểm A và B, sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.a) Tính AB.b) Trên tia đối của tia Ox vẽ điểm D sao cho OD = 1cm. Hỏi điểm A có phải là...
Đề bàiMột điểm A nằm trên đường thẳng xy. Trên tia Ax lấy điem B saọ cho AB = 4 cm. Trên tia Ay lấy điểm C sao cho độ dài AC gấp đôi độ dài AB.a) Tính độ dài...
Đề bàiTrên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C biết AC = 8cm và AB = 3BC.a) Tính độ dài AB và BC.b) Gọi N là trung điểm của AC. Chứng...
Đề bàiCho ba điểm thảng hàng A, B, C với AB = 8cm, BC = 3cm. Gọi D là trung điếm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn DC.Lời giải chi tiếtTrường hợp 1: Nếu B nằm giữa hai...