Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX


Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hóa rực rỡ, nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát. Trong những năm 1840 - 1842. thực dân...
Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn yếu của nhà Mãn Thanh, từ giữa thế kỉ XIX. nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến. Tiêu...
Dựa vào phong trào đấu tranh bền bỉ, liên tục của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu tập hợp lực lượng và thành lập các hội, các đảng. Đại diện ưu tú nhất cho...
Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc?Hướng dẫn giải:CNTB chuyển sang CNĐQ đòi hỏi ngày càng lớn về thị trường và nguyên liệu.Trung Quốc là một nước lớn, đông dân, giàu tài nguyên và đang...
Lược đồ phong trào Nghĩa Hòa đoàn* Đôi nét về diễn biến của phong trào Nghĩa Hòa đoàn:- Năm 1899, phong trào Nghĩa Hòa Đoàn - phong trào nông dân chống đế quốc bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc.-...
Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?Hướng dẫn giải:-Từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc phiện,...
Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840 đến năm 1911?Hướng dẫn giải:
Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân?Hướng dẫn giải:-Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925, quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ...
Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại?Hướng dẫn giải:các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX...
Nêu những kết quả và hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911)?Hướng dẫn giải:Cách mạng Tán Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc,...
Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?Hướng dẫn giải:+ Ngày 10 - 10 - 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó...