Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen


Đề bàiHãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:- Một gen quy định một tính trạng.- Một gen quy định một enzim/prôtêin.- Một...
Đề bàiTrong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 với tỉ lệ phân li kiểu...
Đề bàiHai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.Lời giải chi tiếtCác alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu trội -lặn hoàn toàn, trội - lặn...
Đề bàiSự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?Lời giải chi tiếtSự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn gì với các quy luật...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Thế nào là gen đa hiệu?A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều...
Đề bàiHai alen cùng thuộc 1 gen (ví dụ, alen A và a) có thể tương tác với nhau theo những cách nào?Lời giải chi tiếtHai alen của cùng 1 gen tương tác với nhau theo 2 cách:- Trội hoàn...