BÀI 10. Ý NGHĨA CỦA BẲNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


2.51. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhómA.IIIA.                       B. VA.                    ...
Nguyên tố X có hoá trị cao nhất trong oxit là a và hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Nêu mối quan hệ giữa a và b.Lời giải:Mối quan hệ giữa hai hoá trị của nguyên...
Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.a) Hãy cho biết số proton, số electron trong một nguyên tử X.b) Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.c) Nguyên tử X có...
Nguyên tố X có cấu hình electron nguyên tử:1s22s22p63s23p6a) Hãy cho biết số proton có trong nguyên tử, số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.b) Hãy cho biết số lớp electron và số electron ở lớp ngoài...
 a) Hãy so sánh tính kim loại của magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước: natri (Na), Z = 11, và nguyên tố đứng sau: nhôm (Al), Z = 13.b) Hãy so sánh tính kim loại của...
Nguyên tố X hoá hợp với H cho hợp chất \(XH_4\). Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng.Tính số khối của X (coi số khối trùng với nguyên tử khối).X là nguyên tố nào?Lời giải:a) Vì...
Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức là \(R_2O_5\) (A). Trong hợp chất với hiđro (B), R chiếm 82,35% về khối lượng. Xác định nguyên tố R và các công thức A, B.Lời giải: \(B:R{H_3} \to \% {m_R}...
Nguyên tố Y thuộc nhóm VIA, oxit cao nhất của Y là A, hợp chất khí của Y với hiđro là B. Tỉ khối của B so với A là 0,425. Tìm Y, A, B.Lời giải:\(A:Y{{\rm{O}}_3},B:Y{H_2} \to {{Y + 2}...
Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là [Ne] 3s23p1 Cho biết vị trí (số thứ tự, chu kì, nhóm) của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn. X là kim loại, phi kim hay khí hiếm?Lời giải:Cấu hình e...
Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu được 448 ml H2 (đktc). Xác định hai kim loại.Lời giải:Coi...