Bài 105 : Một phần hai


1.Viết tiếp vào chỗ chấm:a)     “Một phần hai” viết là: …………………………………………………………….b)    \(\frac{1}{2}\) đọc là : …………………………………………………………………………..2.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình đó : 3.Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\frac{1}{2}\) số...