Bài 11. Amin


Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng?\(\eqalign{ & A.{C_2}{H_5}N{H_2} < ({C_2}{H_5})_2NH < N{H_3} < {C_6}{H_5}N{H_2} \cr & B.{({C_2}{H_5})_2}NH < N{H_3} < {C_6}{H_5}N{H_2} < {C_2}{H_5}N{H_2} \cr & C.{C_6}{H_5}N{H_2} < N{H_3}...
Đốt cháy hoàn toàn \(5,9\) gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được \(6,72\) lít \(C{O_2}\), \(1,12\) lít \({N_2}\) (các thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn ) và \(8,1\) gam \({H_2}O\). Công thức của X là:\(\eqalign{...
Khái niệm “ bậc” của amin khác với khái niệm “ bậc “ của ancol và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân, chỉ rõ bậc của các amin có...
a) Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử C trong phân tử?b) Vì sao benxylamin \(({C_6}{H_5}C{H_2}N{H_2})\) tan vô hạn trong nước và làm xanh quỳ tím còn anilin thì tan...
Trình bày cách để tách riêng mỗi chất khỏi hỗn hợp sau đây:a) Hỗn hợp khí: \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}.\)b) Hỗn hợp lỏng: \({C_6}{H_6},{C_6}{H_5}OH,{C_6}{H_5}N{H_2}\)Giải:a) Cho hỗn hợp khí \(C{H_4},C{H_3}N{H_2}\) qua dung dịch \(HCl\) dư, \(C{H_3}N{H_2}\) bị hấp thụ. Tách được \(C{H_4}\). \(C{H_3}N{H_2} + HCl...
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:\(\eqalign{ & a)\;{C_2}{H_5}N{H_2},{C_6}{H_5}N{H_2},C{H_2}OH{\left[ {CHOH} \right]_4}CHO,C{H_2}OHCHOHC{H_2}OH \cr & b)\;C{H_3}N{H_2},{C_6}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}CHO \cr} \)Giải:a) Dùng quỳ tím nhận biết được \({C_2}{H_5}N{H_2} \) vì \({C_2}{H_5}N{H_2}\) làm quỳ tím...
Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:a) Rửa lọ đựng anilin.b) Khử mùi tanh của cá trước khi nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là của hỗn hợp...
Khi chưng cất nhựa than đá, người ta được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu được \(1,295\) gam kết tủa. Nhỏ...