Bài 11: Amoniac và muối amoni


Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch \(N{H_3}\) cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch \(CuS{O_4}\). Hiện tượng quan sát đầy đủ và đúng nhất làA. có kết tủa màu xanh...
Amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)?\(\eqalign{  & A.\,HCl,{O_2},C{l_2},CuO,{\rm{dd}}\,AlC{l_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&B.\,{H_2}S{O_4},PbO,FeO,NaOH  \cr  & C.\,HCl,KOH,FeC{l_3},C{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\cr&D.KOH,HN{O_3},CuO,CuC{l_2} \cr} \)Giải:Chọn đáp án A
Một hỗn hợp A gồm khí amoniac và khí nitơ.a) Hãy nêu cách tách riêng từng khí trong Ab) Có thể chuyển hoàn toàn hỗn hợp A thành khí amoniac hoặc thành nitơ được không? Hãy giải thích.Giải:a) Dựa vào...
Phản ứng tổng hợp amoniac là:        a) Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê, cần thay đổi áp suất và nhiệt độ như thế nào để cân bằng chuyển dịch sang phía tạo ra amoniac? Trong thực tế...
Dẫn 2,24 lít khí \(N{H_3}(đktc)\) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B.Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính thể tích khí B (đktc).Ngâm chất rắn...
Nhận xét nào sau đây là sai?A. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước.B. Trong nước, muối amoni điện li hoàn cho ion \(NH_4^ + \) không màu và chỉ tạo ra môi trường axit.C. Muối amoni...
Cho sơ đồ các phản ứng hóa học sau:        \(\eqalign{  & Khi\,X + {H_2}O \to Dung\,dịch\,X  \cr  & X + {H_2}S{O_4} \to Y  \cr  & Y + NaO{H_{đặc}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow X + N{a_2}S{O_4} + {H_2}O  \cr  & X +...
Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây?\(\eqalign{  & A.{(N{H_4})_3}P{O_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.N{H_4}HC{O_3}  \cr  & C.CaC{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.NaCl \cr} \)Giải:Chọn đáp án B, vì khi nướng hoặc rán bánh, sẽ có phản ứng:\(N{H_4}HC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow N{H_3}...
Hãy hoàn thành các phương trình hóa học sau đây:\(\eqalign{  & a)N{H_4}N{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow? +?  \cr  & b)?\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {N_2}O + {H_2}O  \cr  & c){(N{H_4})_2}S{O_4} +?\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow? + N{a_2}S{O_4} + {H_2}O  \cr  & d)? \to...
Hỗn hợp chất rắn X gồm ba muối \(NaCl,N{H_4}Cl,MgC{l_2}.\)Hãy nêu cách làm để tách riêng được mỗi muối trong X.Viết các phương trình hóa học, nếu có.Giải:Có thể tách riêng từng muối theo cách sau:- Đun nóng hỗn hợp 3...
Đun nóng hỗn hợp rắn gồm 2 muối \({(N{H_4})_2}C{O_3}\) và \(N{H_4}HC{O_3}\) thu được \(13,44\) lít khí \(N{H_3}\) và \(11,2\) lít khí \(C{O_2}\,\)Viết phương trình hóa họcXác định thành phần phần trăm (theo khối lượng ) của hỗn hợp muối ban...
Cho 50 ml dung dịch amoniac có hòa tan 4,48 lít khí \(N{H_3}(đktc)\) tác dụng với 450 ml dung dịch \({H_2}S{O_4}\) 1M.Viết phương trình hóa họcTính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. Coi các chất...