Bài 11: Axit photphoric và muối photphat


2.33. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và \(O{H^ - }\) của nước):A. H+, \(P{O_4}^{3 - }\)B. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(P{O_4}^{3 - }\)C. H+, \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 - }\)D. H+, \({H_2}P{O_4}^ - \), \(HP{O_4}^{2 - }\), \(P{O_4}^{3 -...
2.35. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit. Tại sao \({H_3}P{O_4}\) điều chế bằng phương pháp này lại không tinh khiết?Hướng dẫn trả lời:Phương trình hoá học của phản ứng điều chế \({H_3}P{O_4}\) từ quặng apatit:3Ca3(PO4)2.CaF2...
2.36. Cho các chất sau: Ca3(PO4)2, \({P_2}{O_5}\), P, \({H_3}P{O_4}\), NaH2PO4, \(N{H_4}{H_2}P{O_4}\), Na3PO4, Ag3PO4. Hãy lập một dãy biến hoá biểu diễn quan hộ giữa các chất trên. Viết các phương trình hoá học và nêu rõ phản ứng thuộc loại...
2.37. Bằng phương pháp hoá học phân biệt các muối: Na3PO4, NaCl, NaBr, Na2S, NaNO3. Nêu rõ hiện tượng dùng để phân biệt và viết phương trình hoá học của các phản ứng.Hướng dẫn trả lời:Dùng dung dịch AgNO3 để...
2.38. Cho 62 g canxi photphat tác dụng với 49 g dung dịch axit sunfuric 64%. Làm bay hơi dung dịch thu được đến cạn khô thì được một hỗn hợp rắn. Xác định thành phần khối lượng của hỗn hợp...