Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ


Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lýTrả lời:Có thể dùng máy tính để quản lí các CD (thư viện CD gia đình) ghi bài hát, phục vụ tìm kiếm CD chứa bài hát muốn...
Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí.Trả lời:Ví dụ, để quản lí thư viện CD gia đình ta có đối tượng quản lí là...
Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?Trả lời:Thông tin trong CSDL nói trên cần phải được cập nhật khi:- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).- Khi...
Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần cóTrả lời:Một trong những lúc cần kết xuất thông tin là khi...
Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán nàyTrả lời:- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).- Khi một CD bị hỏng hoặc bị...