Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức


Kết quả phép tính\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:A. \(3{x^3} - {x^2} + 4x\)B. \(3{x^3} - {x^2} + 4\)C. \(3{x^6} - {x^3} + 4\)D. \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải: Chọn C. (\(3{x^6} - {x^3}...
Tìm n(n∈N) để mỗi phép chia sau đây là phép chia hếta. \(\left( {{x^5} - 2{x^3} - x} \right):7{x^n}\)b. \(\left( {5{x^5}{y^5} - 2{x^3}{y^3} - {x^2}{y^2}} \right):2{x^n}{y^n}\)Giải:a. \(\left( {{x^5} - 2{x^3} - x} \right)\) chia hết cho \(2{x^n}{y^n}\) n nên \(n...
Thực hiên phép tính:a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)b. \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\)Giải:a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { - {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)\( = 7.3...
Làm tính chia:a. \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)b. \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)c. \(\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)Giải:a. \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)\( =...
Tìm n để mỗi phép chia sau là phép chia hết (n là số tự nhiên):a. \(\left( {5{x^3} - 7{x^2} + x} \right):3{x^n}\)b. \(\left( {13{x^4}{y^3} - 5{x^3}{y^3} + 6{x^2}{y^2}} \right):5{x^n}{y^n}\)Giải:a. Vì đa thức \(\left( {5{x^3} - 7{x^2} + x} \right)\)...
Làm tính chiaa. \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)b. \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right)\)c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)Giải:a. \(\left[ {5{{\left(...