Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức


Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a) \(\left( { - {2 \over 3}{x^5}{y^2} + {3 \over 4}{x^4}{y^3} - {4 \over 5}{x^3}{y^4}} \right):\left( {6{x^2}{y^2}} \right)\).b) \(\left( {{3 \over 4}{a^6}{b^3} + {6 \over 5}{a^3}{b^4} - {9 \over {10}}a{b^5}} \right):\left( {{3 \over 5}a{b^3}} \right)\)...
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a)\(\left( { - 4{a^5}{b^2} - {4 \over 9}{a^4}{b^5} + {2 \over 3}{a^3}{b^6}} \right):\left( {{2 \over 3}{a^3}{b^2}} \right)\) b)\(\left( {9{x^3}{y^2} - 3{x^2}{y^3} + {x^2}{y^2}} \right):\left( {3{x^2}{y^2}} \right).\)Bài 2. Rút gọn biểu thức:a)\(\left( {3{x^2} - 2{x^2}y} \right):{x^2} -...
A. Kiến thức cơ bản:1. Qui tắc:Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B...
Đề bàiCho đơn thức 3xy2.- Hãy viết một đa thức có hạng tử đều chia hết cho 3xy2;- Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2;- Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau. Lời giải chi tiết(-9x3y6 +...
Đề bàia) Khi thực hiện phép chia (4x4 - 8x2 y2 + 12x5y): (-4x2), bạn Hoa viết:4x4 - 8x2 y2 + 12x5y = - 4x2(- x2 + 2y2 - 3x3y)Nên (4x4 - 8x2 y2 + 12x5y): (- 4x2) = - x2 + 2y2 - 3x3y.Em hãy nhận xét xem bạn Hoa giải đúng...
Đề bàiKhông làm tính chia, hãy xét xem đa thức \(A\) có chia hết cho đơn thức \(B\) không:\(A = 15x{y^2} + 17x{y^3} + 18{y^2}\)\(B = 6{y^2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:  - Định lí: \({a^m}:{a^n}\left( {m \ge n}...
Đề bàiLàm tính chia:a) \(( - 2{x^5} + 3{x^2} - 4{x^3}):2{x^2}\);               b) \(({x^3} - 2{x^2}y + 3x{y^2}):\left( { - {1 \over 2}x} \right)\);c) \((3{x^2}{y^2} + 6{x^2}{y^3} - 12xy):3xy\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc chia đa thức cho...
Đề bàiLàm tính chia:\([3{\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}y} \right)^4} + {\rm{ }}2{\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}y} \right)^3}-{\rm{ }}5{\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}y} \right)^2}]{\rm{ }}\)\(:{\rm{ }}{\left( {y{\rm{ }}-{\rm{ }}x} \right)^2}\)(Gợi ý, có thế đặt \(x – y = z\) rồi áp dụng quy tắc...
Đề bàiAi đúng, ai sai?Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức \(A =5{x^4}-{\rm{ }}4{x^3} + {\rm{ }}6{x^2}y\) có chia hết cho đơn thức \(B = 2x^2\) hay không”,Hà trả lời: "\(A\) không chia hết cho \(B\) vì \(5\) không chia hết...
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a) \(\left( {3{a^2}b - 4a{b^3}} \right):5ab\)b) \(\left( {3{x^3}{y^2} - 5{x^2}{y^2} + 4{x^3}{y^3}} \right):\left( {{x^2}{y^2}} \right).\)Bài 2. Rút gọ n biểu thức: \(\left( {6{a^3} - 3{a^2}} \right):{a^2} + \left( {12{a^2} + 9a} \right):\left( {3a} \right).\)Bài 3....
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a) \(\left( {2{a^5}{b^4} + 3{a^4}{b^3}} \right):\left( { - 3{a^4}{b^3}} \right)\)b) \(\left( {{x^4}{y^4} + 2{x^4}{y^3} - 3{x^2}{y^2}} \right):\left( { - {x^3}{y^2}} \right).\)Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: \(\left( {2x{y^2}:5{y^3}} \right):{y^2} + \left( {12xy +...
Đề bàiBài 1. Làm tính chia:a)\(\left( { - {a^5}{b^3} + 3{a^6}{b^2}} \right):\left( {4{a^4}{b^2}} \right)\)b)\(\left( {{1 \over 3}{a^3}b + {1 \over 3}{a^2}{b^2} - {1 \over 4}a{b^3}} \right):\left( {5ab} \right).\)Bài 2. Rút gọn biểu thức: \(\left( {3{x^4} + {1 \over 3}{x^2}} \right):x...