Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm


Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ...
Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?Gợi ý làm bài:Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta:-         Mục tiêu: Tiếp tục giảm tốc độ gia...
Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ.Gợi ý làm bài:-          “ Trời sinh voi, trời...
Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em.Gợi ý làm bài:-         Gần đây, chính phủ đã ban...
Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.Gợi ý làm bài:-         Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các...
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?Gợi ý làm bài:-         Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số-         Chấp hành chính sách...