Bài 11. Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á


Dựa vào bảng số liệu:Em hãy: a, Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á năm 2008 và ghi vào cột Mật độ ở bảng trên.b, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số của một số...
Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ những khó khăn về KT - XH của Nam Á khi phát triển kinh tế.Trả lời:
Ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào Q trước các câu sau.Trả lời:a) Đb) Đc) Đd) SBaitapSachgiaokhoa.com
a,Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của Ấn Độ các năm 1995, 1999 và năm 2007 theo gợi ý sau:b, Qua biểu đồ, nêu nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ân Độ. Sự chuyển dịch đó...