Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


Trong các số 213; 435; 680; 156a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?Giảia)...
Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?a) 1.2.3.4.5 + 52                                 b) 1.2.3.4.5 - 75Giảia) Ta có:   1.2.3.4.5 ⋮  2 ; 52 ⋮  2                    ...
Điền chữ số vào dấu * để được số \(\overline {35*} \)a) Chia hết cho 2   b) Chia hết cho 5      c) Chia hết cho cả 2 và 5Giảia) Số \(\overline {35*} \) chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải...
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?a) Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2;b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 8;c) Số...
Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia cho 5 dư 3?GiảiCác số chia hết cho 5 dư 3 vậy chữ số tận cùng là 3 hoặc 8. Mỗi chục có hai số. Vậy có tất cả 2.10...
Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích \(n.(n + 5)\) chia hết cho 2.Giải+) n chẵn thì n có dạng \( n = 2k\;(k\in \mathbb N)\) khi đó:\(n.(n+5)=2k.(2k+5)\) chia hết cho 2.+) n lẻ thì n...
Gọi A = n2 + n + 1 (n ∈ N). Chứng tỏ rằng:a) A không chia hết cho 2.b) A không chia hết cho 5.Giảia) n2 + n + 1 = n(n + 1) + 1Ta có n(n +...
Điền chữ số vào dấu * để  được số \(\overline {*45} \)a) Chia hết cho 2           b) Chia hết cho 5Giảia) Vì số \(\overline {*45} \) có chữ số tận cùng là số lẻ nên không chia hết cho 2. Như vậy...
Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện:a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5Giảia) Để được...
Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.GiảiVì số cần tìm chia hết cho 2 nên số tận cùng phải...
Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số:a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5Giảia) Vì số cần tìm chia hết...
Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và \(136 < n < 182.\)GiảiVì các số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng là...
Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?GiảiVì cứ hai số tự nhiên thì có một số chia hết cho 2 nên trong khoảng từ 1 đến 100...
Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2.GiảiTập hợp số tự gồm có các số chẵn và các số lẻ+) Nếu  n chẵn thì \(n\; ⋮\; 2\) nên có dạng\( n =...