Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5


A. Tóm tắt kiến thức:1. Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.2. Các số có chữ số tận cùng là chữ...
Đề bài Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2: 328; 1437; 895; 1234.Lời giải chi tiếtSố chia hết cho 2 là 328 và 1234 vì hai số này có tận cùng...
Đề bàiĐiền chữ số vào dấu * để được số (37*) chia hết cho 5. Lời giải chi tiếtTa có thể điền chữ số 0 hoặc 5 vào dấu * để được số 370 và 375 là hai số chia hết...
Đề bàiTrong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?652;      850;      1546;      785;        6321.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ...
Đề bàiCho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?c) Số nào chia hết...
Đề bàiTổng (hiệu) sau có chia hết cho \(2\) không, có chia hết cho \(5\) không?a) \(136 + 420\);                         b) \(625 - 450\);c) \(1. 2. 3. 4. 5....
Đề bài Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho \(2\), cho \(5\):\(813\);    \(264\);    \(736\);   \(6547\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong phép chia cho 2 thì số dư có...
Đề bàiĐiền chữ số vào dấu * để được số  thỏa mãn điều kiện:a) Chia hết cho 2;                           b) Chia hết cho 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng...
Đề bài Điền chữ số vào dấu *  để được \(\overline{*85}\) thỏa mãn điều kiện:a) Chia hết cho 2;                         b) Chia hết cho 5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng...
Đề bàiDùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:a) Số đó chia hết cho 2;                   ...
Đề bài Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:CâuĐúngSaia)    Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.   b)    Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.   c)    Số chia...
Đề bàiTìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDấu hiệu chia hết cho 2:...
Đề bàiÔ tô đầu tiên ra đời năm nào? Ô tô đầu tiên ra đời năm \(n = \overline{abbc}\), trong đó \(n\) \(\vdots\) \(5\) và \(a, b, c ∈ \left\{1; 5; 8\right\}\) (\(a, b, c\) khác nhau).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiBài 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4Bài 2. Chứng minh rằng tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2Bài 3....
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng một số có tận cùng là 5 thì bình phương của nó chia hết cho 25Bài 2. Tổng 710 + 1 có chia hết cho 2 và 5 không?Bài 3. Tổng S = 1...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng 316 – 1 chia hết cho 2 và 5Bài 2. Dùng 3 chữ số  1, 5, 0 để viết các số có ba chữ số chia hết cho cả 2 và 5Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ số: 13! + 910 – 1 chia hết cho cả 2 và 5Bài 2. Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số 13 + \(\overline {12*} \) chia hết cho 5Lời giải chi...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ rằng số n(n + 3) luôn chia hết cho 2, với bất kì số tự nhiên n nàoBài 2. Chứng tỏ rằng số: 138 – 1 có tận cùng là 0Bài 3. Điền chữ số...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ: n2 + n + 1 không chia hết cho 2, với mọi \(n ∈\mathbb  N\)Bài 2. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho 1 + 3 + 5 +...+ (2n – 1)...
Đề bàiBài 1. Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 +...+ 2009 chia hết cho 5Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của A = 1 + 25 + 39 + 413Lời giải chi tiếtBài 1. Ta có:1 = 2.1...