Bài 11: Kiểu mảng


1. Kiểu mảng một chiềuMảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.Để mô tả màng một chiều cần xác định kiểu của các...