Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu


Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.Giải
Những số nào trong các số: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số nguyên x thỏa mãn đẳng thức: x.(4+x) = -3?GiảiTa có: - 3 = 3.(-1) = 1.(-3)Như vậy các số thỏa...
Tính giá trị của biểu thức, với x = -4, y = -3a) (-15)x + (-7)y ;                                               b) (315 - 427)x + (46 - 89)y.Giảia) (-15)x + (-7)y = (-15)(-4) + (-7)(-3)                   ...
So sánh:a) (-14)(-10) với 7.20b) (-81).(-8) với 10.24.Giảia) Bằng nhau.b) (-81)(-8) = 648 > 10.24 = 240.
Cho x ∈ Z và x ≠ 0. So sánh x.x với 0.GiảiVì x.x là tích của hai số nguyên khác 0 cùng dấu nên là một số dương, do đó x.x > 0.
Dự đoán giá trị của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không:a) (15 – 22).y = 49                            b) (3 + 6 – 10).y = 200Giảia) Ta có: (15 – 22).y = 49\(\Rightarrow\) (-7).y...
Tính:a) (-16).12b) 22.(-5)c) (-2500).(-100)       d) (-11)2Giảia) (-16).12 = -192                                           b) 22.(-5) = -110c) (-2500).(-100)  = 250000d) \({\left( { - 11} \right)^2} =...
Biết rằng \({4^2} = 16\). Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 16?GiảiCòn có số -4 vì \({\left( { - 4} \right)^2} = \left( { - 4} \right).\left( { - 4} \right) = 16\)
Cho y ∈ Z,  so sánh 100.y với 0.Chú ý: xét mọi trường hợp của yGiảiNếu y > 0 thì 100.y > 0Nếu y = 0 thì 100.y = 0Nếu y < 0 thì 100.y < 0
Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?Giải25 = 5.5 = (-5).(-5)36 = 6.6 = (-6).(-6)49 = 7.7 = (-7).(-7)Mỗi số có hai cách...
Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc  v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu...
Tính (36 - 16).(-5) + 6.(-14 - 6), ta được:(A) -220 ;                         (B) -20 ;                      (C) 20 ;                                 (D) 220.GiảiChọn (A) -220.
Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho:a) 1983(x - 7) > 0 ;                                              b) (-2010)(x + 3) > 0.Giảia) Chẳng hạn \(x \in \left\{ {8,9,10,11,12,...} \right\}\)Khi x > 7 thì x - 7 > 0 nên 1983(x...
Cho a ∈ Z. So sánh (-5)a với 0.Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải:Nếu a = 0 thì (-5)a =.........Nếu a > 0 thì (-5)a.......... 0Nếu a < 0 thì.....................GiảiNếu a = 0 thì (-5)a = 0;Nếu...
Tính:a) (+5).(+11)                    b) (-6).9                       c) 23.(-7)d) (-250).(-8)                   e) (+4).(-3)Giảia) (+5).(+11) = 55                    b) (-6).9 = -54                  c) 23.(-7) = -161d)...
Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả:(+22).(+6); ( -22).(+6); (-22).(-6); (+6).(-22)GiảiTa có: 22.(-6) = -132Suy ra   ( +22).(+6) = 132                  (-22).(+6) = - 132             ...
Trong trò chơi bắn bi vào các vòng tròn vẽ trên mặt đất (hình 24), bạn Long đã bắn được: 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên điểm -1. Bạn Minh đã bắn được: 1 viên...
So sánh:a) (-9).(-8) với 0                          b) (-12).4 với (-2).(-3)c) (+20).(+8) với (-19).(-9)Giảia) Ta có: ( -9).(-8) > 0b) Ta có: (-12).4 < 0 và ( -2).(-3) > 0 suy ra ( -12).4 < (-2).(-3)c) Ta có: (+20).(+8) = 160 và (-19).(-9)...
Giá trị của biểu thức (x – 4).(x + 5) khi x = -3 là số nào trong bốn số A, B, C, D dưới đây:(A) 14                          ...