Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)


Thời gianSự kiện lịch sử1 - 9 - 1858 1885 – cuối thế kỉ XIX 3 - 2 - 1930 19 - 8 - 1945 2 - 9 - 1945 Trả lời:Thời gianSự kiện lịch sử1 - 9 - 1858Thực dân Pháp nổ súng mở...
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.Em hãy nêu điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây.Trả lời:Điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây...
Hãy viết về một sự kiện lịch sử trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945 mà em nhớ nhất.Trả lời:  Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân ta vô cùng khổ cực....
Nhà thơ Tố Hữu đã viết:“Ôi nhớ những năm nào thuở trướcXóm làng ta xơ xác héo honNửa đêm thuế thúc trống dồnSân đình máu chảy đường thôn lính đầy”.Các câu thơ trên miêu tả nỗi thống khổ của nhân...
Dưới đây là hai tấm hình lịch sử tiêu biểu có liên quan tới cuộc đời cách mạng cứu nước của Bác Hồ:Ảnh bến cảng Nhà RồngẢnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpEm hãy cho biết hai hình ảnh...