Bài 11. PEPTIT VÀ PROTEIN


3.19. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit làA. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.D....
3.23. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit A. 1 chất.              B. 2 chất.              C. 3 chất.           D. 4...
Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 moỉ alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit...
Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, c, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự...
Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).Hướng dẫn trả lời:Công thức cấu tạo của tripeptit Ala - Gly - Val là:H2N-CH(-CH3)-CO-NH-CH2 -CO-NH-CH(-CH(CH3)2)-COOH.
Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptita)   H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH3)-CO-NH-CH2-COOHb) H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH2-COOH)-CO-NH-CH(-CH2-C6H5)-CO-NH-CH2-COOHHướng dẫn trả lời:a) H2N - CH2 - COOH ;CH3-CH(NH2)-COOH      Axit aminoaxetic   ;  ...
Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenluỉozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó...
Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau:CH3 - CH(NH2) - COOH                              178 mgHOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH     44 mgHS - CH2 - CH(NH2)...