Bài 11: Phân bón hóa học


Ba nguyên tố cơ bản là chất dinh dưỡng cho thực vật, đó là: nitơ (N), photpho (P), kali (K).Hợp chất của nitơ làm tăng trưởng lá cây và tinh bột trong ngũ cốc. Hợp chất của photpho kích thích...
Có ba mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân lân Ca(H2P04)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá...
Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2:2NH3 + CO2 —----> CO(NH2)2 + H2OĐể có thê sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùnga)...
Điều chế phân đạm amoni nitrat NH4NO3 bằng phản ứng của canxi nitrat Ca(N03)2 với amoni cacbonat (NH4)2C03.a)  Viết phương trình hoá học.b)   Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào? Vì sao phản ứng này có thể xảy ra...
Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2P04 và (NH4)2HP04 theo phương trình hoá học:2NH3 + H3PO4 —-------> (NH4)2HP04NH3 + H3PO4 —------> (NH4)2HP04a) Hãy tính khối lượng axit...