Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Điền các số thích hợp vào bảng sau:Giải 
Tính nhanh giá trị các biểu thức sau\({\rm{A}} = {6 \over 7} + {1 \over 7}.{2 \over 7} + {1 \over 7}.{5 \over 7}\)\(B = {4 \over 9}.{{13} \over 3} - {4 \over 3}.{{40} \over 9}\)Giải\({\rm{A}} = {6 \over 7}...
Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh:\(M = {8 \over 3}.{2 \over 5}.{3 \over 8}.10.{{19} \over {92}}\)\(N = {5 \over 7}.{5 \over {11}} + {5 \over 7}.{2 \over {11}} - {5 \over 7}.{{14} \over...
Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút ban Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp...
Khi giặt, vải bị co đi \({1 \over {16}}\) theo chiều dài, và \({1 \over {18}}\) theo chiều rộng. Hỏi phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2?GiảiTa có 1m vải theo chiều dài sau khi...
Tính giá trị các biểu thức:\(A = {{{1^2}} \over {1.2}}.{{{2^2}} \over {2.3}}.{{{3^2}} \over {3.4}}.{{{4^2}} \over {4.5}}\) \(B = {{{2^2}} \over {1.3}}.{{{3^2}} \over {2.4}}.{{{4^2}} \over {3.5}}.{{{5^2}} \over {4.6}}\)Giải\(A = {{{1^2}} \over {1.2}}.{{{2^2}} \over {2.3}}.{{{3^2}} \over {3.4}}.{{{4^2}} \over {4.5}} = {1 \over 2}.{2...
Câu 11.1 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh họa tính chất kết hợp của phép nhân phân số là\(\left( A \right){1 \over 3}.{1 \over 5}.{1 \over 2}...
Câu 11.5 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Tính tích \(A = {3 \over 4}.{8 \over 9}.{{15} \over {16}}...{{899} \over {900}}\)Giải\({\rm{A}} = {{1.3} \over {2.2}}.{{2.4} \over {3.3}}.{{3.5} \over {4.4}}...{{29.31} \over {30.30}}\)\(A= {{1.2.3...29} \over {2.3.4...30}}.{{3.4.5...31} \over {2.3.4...30}}\)\(A...
Tính nhanh: \(M = {2 \over {3.5}} + {2 \over {5.7}} + {2 \over {7.9}} +..... + {2 \over {97.99}}\)Giải\(M = {2 \over {3.5}} + {2 \over {5.7}} + {2 \over {7.9}} +..... + {2 \over {97.99}}\)  \( M= \left( {{1 \over...
Câu 12.1 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Số nghịch đảo của \({{ - 2} \over 7}\) là\(\left( A \right){2 \over 7};\)\(\left( B \right){7 \over 2};\)\(\left( C \right)1;\)\(\left( D \right){{ - 7} \over 2}\)Hãy chọn đáp án...